Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2017-06-28     Florentyny, Ligii, Leona     "Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnść prawdziwą radość, trzeba ją z kimś podzielić". Mark Twain    

jesteś w :
Strona główna |Informacje ogólne

Gmina Bojszowy częścią Metropolii.


W środę, 12 kwietnia br.  Rada Gminy Bojszowy, przyjęła uchwałę XV/165/2017 w sprawie konsultacji społecznych związanych z wejściem naszej gminy w skład Związku Metropolitalnego. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat wstąpienia naszej gminy do Metropolii Silesia i będą one polegały na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:

Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim"

Konsultacje w naszej gminie przeprowadzane będą od 28 kwietnia do 11 maja 2017 r.

 

 

    


Formularz konsultacyjny można pobrać:

a)    Formularz konultacyjny do pobrania tutaj

b)    z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy http://bip.bojszowy.pl (Prawo lokalne – konsultacje społeczne)

c)     oraz w poniżej wymienionych punktach - jednostkach organizacyjnych.

 

Zwrotu wypełnionych formularzy konsultacyjnych można dokonać w następujących punktach :

1.     Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35

poniedziałek 7:30 -17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00

2.     Gminne Przedszkole w Bojszowach, ul. Gaikowa 64

poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

 - oddziały zamiejscowe:

a)     Świerczyniec: poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00

b)    Międzyrzecze poniedziałek – piątek 8:00 – 13:00

c)     Jedlina: poniedziałek – piątek 8:00 – 13:00

3.     Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. Św. Jana 33

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek – czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

4.     Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, ul. Żubrów 13 

poniedziałek – piątek 7:30 – 13:30

5.     Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

6.     Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach, ul. Św. Jana 33

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

7.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38

poniedziałek 7:30 -17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00

 

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w przeprowadzanych konsultacjach i oddania własnego głosu w tej sprawie.

 

Formularz konsultacyjny do pobrania tutaj

Uchwała Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 kwietnia 2017r. do pobrania tutaj

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy do pobrania tutaj

Ulotka Metropolii do pobrania tutaj

Ustawa z dnia 9 marca o związku metropolitarnym w województwie śląskim do pobrania tutaj


 

 

 


NOWY ZWIĄZEK METROPOLITALNY

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw dla powstania metropolii. Teraz rozpoczął się proces tworzenia metropolii. Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r.

Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w ten proces zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw,

w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.

Podobny związek metropolitalny, w niemieckim Zagłębiu Ruhry, tworzył się dziesiątki lat. Dziś jednak nikt nie ma wątpliwości, że rozpoczęta w latach 60. głęboka restrukturyzacja regionu uczyniła z niego jeden z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w Europie i na świecie.

 

NOWA METROPOLIA

To największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni  przekraczającej 2,3 tysiące km2, zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności naszego województwa.

To wielkomiejski ośrodek, w którym działa ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających razem 8% PKB kraju. Dzięki dobremu zapleczu biznesowemu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, atrakcyjnym terenom inwestycyjnym, to jedno

z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w Polsce.

To także miejsce, gdzie dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyjnej można zdobyć  wszechstronne wykształcenie. Liczne szkoły - publiczne i prywatne, wszystkich szczebli - gwarantują dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki.

Dla jakości życia w metropolii ogromne znaczenie ma także kultura. Wydarzenia kulturalne, prezentujące wszystkie dziedziny sztuki przyciągają liczną publiczność, także spoza regionu

i zza granicy. Unikalne atrakcje turystyczne, niespotykane w innych regionach Polski, jak Szlak Zabytków Techniki, a także wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie, to tylko część atrakcji regionu.

Wszystko to sprawia, że przyszła metropolia ma szanse stać się znakomitym miejscem do pracy, wypoczynku i życia.

 

ZADANIA ZWIĄZKU

Związek metropolitalny wykonuje wg art. 12 ustawy zadania publiczne w zakresie:

1)     kształtowania ładu przestrzennego;

2)     rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;

3)     planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

4)     w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;

5)     metropolitalnych przewozów pasażerskich;

6)     współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;

7)     promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Związek może wykonywać także inne zadania, zlecane przez gminy, zawierając porozumienia z gminami lub ich związkami oraz organami administracji rządowej. Według art. 14 ustawy Związek może powoływać nowe podmioty dla sprawnego działania.

Związek będzie także realizować zadania wykraczające poza jedną gminę, powoływany jest bowiem dla rozwiązywania ponadlokalnych problemów.

Wspólne przedsięwzięcia to także możliwość oszczędności. Już teraz gminy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - dzięki np. hurtowym zakupom energii elektrycznej oszczędzają kilkanaście milionów złotych rocznie w swoich budżetach. Takich działań może być więcej.

To nowa jakość w zarządzaniu.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 51 ustawy są przede wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku.

Budżet Związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku.

Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wykorzystane jako wkład własny pozwalający ubiegać się o dotacje, to kwota ta może być kilkukrotnie większa. Stanowić będzie koło zamachowe dla rozwoju  Metropolii. Składka gmin to zaledwie jedna dziesiąta wpływów do budżetu związku.

Składka wg art. 52 ustawy składać się będzie z części stałej i zmiennej. Przekazane zostanie w formie składki przez gminy – 0,5% z dochodów z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jako części stałej oraz nieustalonej jeszcze części zmiennej uzależnionej od zadań przekazanych Związkowi przez gminy, co sprecyzuje uchwalony przez Zgromadzenie statut.

W pierwszym roku natomiast część stała składki gmin to 0,1% dochodów z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

ORGANY ZWIĄZKU

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych i zadania realizowane prze Związek.

Organami Związku wg art. 18 ustawy będą:

·         zgromadzenie związku metropolitalnego czyli organ stanowiący i kontrolny, złożony

·         z delegatów gmin (po jednym z każdej gminy).

·         zarząd związku metropolitalnego – organ wykonawczy, wykonujący swoje zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Zgromadzenie Związku uchwali jego statut, budżet oraz dokona wyboru zarządu. Do jego wyłącznej kompetencji należeć będzie uchwalanie strategii rozwoju oraz ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku. Zgromadzenie tworzyć będzie nowe jednostki organizacyjne związku metropolitalnego.

Zasady działania zarządu, w skład którego wejdzie 5 członków, określi statut związku. Do jego zadań należeć będzie m.in. wykonanie budżetu związku metropolitalnego oraz kierowanie

i koordynowanie działalności związku i jego jednostek organizacyjnych.

KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU:

                integracja i współpraca gmin,

                nowe możliwości zrównoważonego rozwoju,

                nowa jakość transportu i szansa na wspólny bilet,

                dodatkowe wpływy z budżetu państwa,

                możliwość dodatkowych oszczędności,

                sprawne zarządzanie.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.gzm.org.pl/

 

 

Utworzony:2017-04-07 08:54:12
Autor:OR/PC23-06-2017Plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego
22-06-2017„Zielona szkoła” w Jastrzębiej Górze
21-06-2017Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Bliskiej
19-06-2017Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.
09-06-2017Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
05-06-2017Aktywizacja zawodowa mieszkańców niepracujcych powyżej 50 roku życia
30-05-2017Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego
26-05-2017Zapraszamy do zapoznania się z ofertą LO Bieruń
26-05-2017Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).
24-05-2017Kampania edukacyjna „SEGREGACJA POPIOŁU” – zachęcamy do dalszej segregacji
17-05-2017Jakość wody na terenie gminy Bojszowy
17-05-2017Uchwała ANTYSMOGOWA na Śląsku
15-05-2017Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46
28-04-2017Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe
12-04-2017List Prezesa KRUS w sprawie emerytur
10-04-2017Ptasia Grypa
07-04-2017Gmina Bojszowy częścią Metropolii.
06-04-2017„Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Bojszowach Nowych”
28-03-2017Harmonogramy Wywozu Odpadów - KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2017
26-06-2017X Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP
26-06-2017VII Koncert Świętojański
21-06-2017„Lider Oświaty Gminnej 2017”
06-06-2017Zapłonęło Ognisko Zielonoświatkowe
30-05-2017I Piknik Oldbojów Śląskich za nami
22-05-2017Turniej Wiedzy Pożarniczej
03-12-2014Radni Kadencji 2014-2018

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |